HET TIJDPERK van LIEFDE en VREDE.
Ik kan niet waarlijk uitleggen waarom Ik hier vandaag bij je ben, als je mijn Brieven niet volledig hebt begrepen. Totdat jij ze begrijpt, kun je niet het liefdevolle scheppende individu worden dat nodig is om het Tijdperk van Vrede in te luiden, waar de mensen op aarde zo hartstochtelijk naar verlangen en wat door de mensen op aarde toch zo hartstochtelijk weerstaan wordt.

Ik weet zeker dat deze uitspraak vurig bestreden zal worden door velen die zullen zeggen: “God is toegankelijk voor allen”. En ze spreken terecht. Maar Ik herhaal wat Ik op aarde gezegd heb en Ik meen het – en Ik spreek de Waarheid, hoewel het rebellie in jouw hart kan opwekken: “Het pad dat je moet bewandelen om het verlangde Tijdperk van Liefde en Vrede te bereiken, is inderdaad smal en absoluut recht.”

Je mag het pad verlaten, maar wanneer je reizen je uiteindelijk getoond hebben dat je een ernstige, zelfs bittere fout gemaakt hebt, zul je ontdekken dat je enige verstandige manier voorwaarts weer het pad op te gaan is. Aangezien je omzwervingen ertoe geleid kunnen hebben dat je vele, vele blauw-drukken van pijn en verdriet geschapen hebt, zullen deze op vele manieren op manifestatie wachten, zelfs terwijl je worstelt om je bewustzijn opnieuw meester te worden om het pad weer te bereiken. Maar ze zullen je ook aanzetten om de Werkelijkheid met een nog grotere hartstocht te zoeken dan voorheen. Daarom is er niets mis met het pad te verlaten – geen veroordeling van je keuzes van je handelingen, enkel tijdrovende lessen die je terug op je pad brengen. Hierop volgt de meest gezegende opluchting als je opnieuw de ontvanger wordt van wat hemel-gezonden zegeningen en nieuwe vreugde in het leven lijken te zijn.

Geloof me, mijn geliefde zielen op aarde, zoals jullie nu zijn, zijn jullie niet klaar om een tijdperk van vrede in te luiden. Er wordt veel over gesproken, naar verlangd, geloofd dat de spirituele evolutie je opgetild heeft in een gedachtetrant die in staat is jou in een tijdperk van liefde en vrede te brengen. Maar een groot deel van dit denken is zelf-illusie, zelf-waan. Je vergeeft jezelf je gedachtetrant, je gedachten, woorden, handelingen, omdat je op de wereld bent, geketend, verblind door je ego. Je worstelt dapper om een liefdevollere manier van denken, voelen, reageren op iedere ervaring aan te nemen, maar zolang jij de enige motiverende kracht binnen jouw bewustzijn blijft, zal het ego uiteindelijk winnen.

Hoe zul je reageren als iemand je huis binnenkomt en het verwoest? Zul je hen onmiddellijk vergeven vanwege je diepe mededogen voor hun enorme onzekerheden in het leven? Omdat je weet dat er geen verlies bestaat wanneer jij het weer overvloedig van de ‘Vader’ kunt aantrekken. Je zult in staat zijn om dit te doen wanneer je volledig één geworden bent met Goddelijk Bewustzijn.

Hoe zul je reageren als iemand je in het openbaar belastert en je goede naam probeert te vernietigen? Zul je in staat zijn om liefdevol, vredig te glimlachen en die persoon oprecht te zegenen? Je zult dit doen wanneer je het TIJDPERK van LIEFDE en VREDE ingaat, omdat er niet langer enig ego in jou zal zijn om aan enige beschimping weerstand te bieden. Je zult de zwartmaker helder zien en je zult de impuls begrijpen die hem aanzet om een ander schade te berokkenen. Meer nog, je goede naam zal er niet meer toe doen. Je zult vreugdevol in harmonie zijn met je Bron van Zijn en dat zal vergezichten van zo’n extatisch leven openen dat alle mindere dingen zal onthullen als zijnde van geen belang – louter negatieve illusies.

Kun je het verdragen dat je kleine ontoereikendheden worden aangewezen en ze aanvaarden zonder dat je de mantel ter bescherming om je heen hoeft te trekken – de mantel van verklaringen en excuses? Hoe meer jij je ego kunt overstijgen, hoe minder jouw ontoereikendheden je kunnen schelen. Je zult correctie met gratie en liefde aanvaarden en je zult besluiten om in de toekomst alles goed te doen. Dit is ware spirituele evolutie.

Enkel de gedachtetrant van iemand die het hele reinigingsproces van het bewustzijn consciëntieus heeft doorgewerkt en Goddelijk Bewustzijn voortdurend om hulp heeft geroepen om de belichaming van meedogende liefde te worden, zal in staat zijn het soort bestaan mede te scheppen dat jij zo dolgraag op aarde wilt ervaren – ja – medescheppen.

Besef je hoeveel mensen er over heel de wereld zijn die zich verbeelden dat ze onvoorwaardelijke liefde gevonden hebben en het beoefenen en toch staan ze altijd op de uit-kijk naar andere mensen die niet aan hun maatstaven van gedrag voldoen en opgewekt en blij zijn hen te veroordelen of te kastijden? Hoe kan zo’n geest een tijdperk van liefde en vrede scheppen?

Een spin spint haar web. Jij spint je omgeving, gezondheid, welzijn in je geest met je verlangens, je intenties, je bedoelingen. Dit is geen veroordelingsproces, moet je begrijpen – dit is zuiver een uitspraak over de werkelijkheid binnen elektro-magnetische energieën. Dit is jouw waarheid. Totdat je dit volledig erkent en besluit om te allen tijde een bewustzijnsvereniging met het Goddelijke te zoeken – zal het Tijdperk van Liefde en Vrede aan je ontsnappen.

Wanneer je de transcendente glorie van liefde en mededogen in je bewustzijn belichaamd hebt, wanneer je bewustzijn in rust is, vredig, zonder het minste spoortje van kritiek en verwerping van enige vorm van anders-zijn, zul je echt een lid worden van het Koninkrijk Gods.

Totdat die tijd komt, wil Ik dat je WEET dat Ik beschikbaar ben, te allen tijde toegankelijk,  me meedogend gewaar van en meedogend begripvol voor alles wat je op dit moment moet verduren. Ik ben beschikbaar als jouw liefde, jouw troost en jouw geruststelling. Ik ben je Leven, Ik ben je Weg en Ik ben je Waarheid. Ik zou je met diep mededogen en krachtig verlangen willen bevrijden van je huidige lasten. En Ik zal je ervan bevrijden als je maar naar me toe wilt komen en me met de warmte van mijn aanwezigheid en leiding en inzicht laat reageren om je te helpen boven je huidige zwakheden en droefheid uit te stijgen.

Daarom, om al diegenen op aarde te helpen die bereid zijn om naar mijn woorden te luisteren en ze te accepteren en mijn troost te zoeken, zeg Ik tegen je wat Ik in mijn Brieven zei:

Het dient algemeen aanvaard te worden dat, om een staat van blijmoedige vrede op aarde te bereiken, er een HOGERE VISIE moet zijn om in je dagelijks leven te trachten toe te passen. Het is enkel door naar een hogere visie te reiken dat de stoffelijke wereld van grootschalige vernietiging gered zal worden, wanneer onverlichte mensen jammerlijk zullen oogsten van hun huidig chaotisch zaaien.

Dit is geen oordeel of kritiek of veroordeling, lieve zielen, maar een uitspraak ontstaan uit de Wetten van jouw Bestaan.

Zonder de hogere visie, zij het voor het zelf of voor de wereld, kan er geen spirituele evolutie zijn of het bereiken van die staat van zijn wanneer Goddelijk Bewustzijn Zelf duidelijk zichtbaar in jezelf, je leven en je omstandigheden zal zijn. Op dat moment zullen jullie allen transparanties van Goddelijk Bewustzijn geworden zijn en als zodanig zullen jullie een levenskwaliteit ervaren die voorheen ondenkbaar was.

DE VISIE
Jouw visie van een volmaakte wereld en een volmaakt leven zou er een moeten zijn van LIEFDE die alle scheppen omarmt. Een onophoudelijk geven en ontvangen. Een stralende gezondheid en schoonheid die licht straalt uit alles wat groeit en uit alle levende wezens. Extatische scheppingskracht van iedere soort. Vlotte verplaatsing, reizen is louter een kwestie van verlangen. Florissante huizen en vreugdevolle huishoudens. En overal een manifestatie van Goddelijk Bewustzijn in ieder atoom.

Ik kan geen betere term voor een dergelijke visie bedenken dan Koninkrijk Gods, Koninkrijk der Hemelen om de toekomstige aardse Kwaliteit van Zijn te beschrijven, wanneer Goddelijk Bewustzijn alle levende dingen zichtbaar doordringt en zij iedere seconde van hun aards bestaan de aard van Goddelijk Bewustzijn transparant manifesteren.

Helaas hebben miljoenen nog geen glimp van het Licht opgevangen en brengen ze hun leven door met het zoeken naar nieuwe spirituele ervaringen via nieuwe leraren en nieuwe kennis, terwijl de zoektocht naar de ervaring van Goddelijk Bewustzijn binnenin zou moeten zijn en de spirituele visie die daaruit ontstaat. Dit kan enkel bereikt worden door constante en regelmatige meditatie.

MEDITATIE
Enkel door meditatie zal je in staat gesteld worden om je geest volledig te verstillen en te bedaren. Alleen dan kan Goddelijk Bewustzijn je hersencellen binnenkomen en Zijn eigen kennis in je geest brengen. Alleen dan kunnen de gebreken van het ego langzaam uit je hersencellen en zenuwstelsel opgelost worden.

Ik zoek mensen die bereid zijn hun in zichzelf opgaande zoektocht naar spirituele gelukzaligheid terzijde te zetten, waarbij ze spirituele manieren zoeken om een beter leven te leiden, om meer bezittingen te hebben.

Ik zoek mensen die zich in een systeem van wederzijdse ondersteuning willen verbinden om zichzelf beginnen te her-bouwen om geschikt te worden om deel te nemen aan het scheppen van het Koninkrijk der Hemelen op aarde, wanneer Goddelijk Bewustzijn in het bewustzijn van alle Hemelse mensen oppermachtig zal regeren.
Om dit doel te bereiken, zal Ik duidelijk uiteenzetten wat echte Leden van het Koninkrijk der Hemelen op aarde bereid zullen zijn te aanvaarden. ?? Wat volgt zijn de regels die de Leden moeten aanvaarden om in hun dagelijkse leven trachten toe te passen, gevolgd door de redenen waarom de regel zo belangrijk is.


Vorige Klik hier om terug te keren naar de ledenpagina Volgende

© Geen enkel deel van deze web site mag worden gereproduceerd in enige vorm of enigerlei wijze zonder toestemming van Christ's Way.Als je wilt citeren, op welke wijze dan ook, kun je dit alleen doen nadat je een geschreven toestemming hebt verkregen van Christ's Way.