CRTagalogX
Naghahayag ng Kaniyang Katotohanan ... sa 9 na mga Liham at 16 na mga Artikulo

Ipinaliliwanag ni

Kristo

 – sa mga Mensahe na idinikta noong 2007 –
kung paano natin malilikha ang
Kaharian ng Langit
sa lupa.


May pagmamahal na tinatawag niya ang mga nagsasaliksik
ng Banal Na Katotohanan na kumilos upang maitatag ang mas
Mataas Na Pananaw na ito sa pamamagitan
ng pagsasabuhay ng Daan ng Kristo,
ang daan ng walang kondisyong pag-ibig.


Ang mga Mensahe ay mababasa sa elektronikong lunan ng
TAHANAN NG KRISTO:

headquarters.christsway.co.za